Tin trong Tỉnh

UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

09/10/2018 06:39

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trải qua 70 năm hoạt động và rèn luyện, ngành kiểm tra Đảng từng bước phát triển, ngày càng được kiện toàn và lớn mạnh.

Công tác kiểm tra Đảng qua các thời kỳ đã có bước phát triển toàn diện, cùng với các ban xây dựng Đảng góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc: Đó là đấu tranh nhằm khắc phục, ngăn chặn tình hình tiêu cực trong Đảng, bộ máy Nhà nước, bảo vệ đường lối quan điểm, nguyên tắc của Đảng, củng cố tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

 
 

Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh là tổ chức đảng cấp trên cơ sở đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Tỉnh ủy Hà Tĩnh mà thường xuyên là BTV Tỉnh ủy. Tháng 8/2018, Đảng bộ Công an tỉnh có 07 đảng bộ cơ sở, 24 chi bộ cơ sở với trên 1.200 đảng viên. Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các quy định, hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát đến các tổ chức đảng trong Đảng bộ; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng và UBKT cấp dưới xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra, việc tiến hành công tác kiểm tra đảm bảo các bước theo quy trình.

Xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng là công việc thường xuyên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh và UBKT Đảng ủy đều xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm, xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát và tiến hành triển khai thực hiện khá toàn diện và hiệu quả; luôn gắn kiểm tra, giám sát tập thể với người đứng đầu cấp ủy. Trong thời gian qua, Đảng ủy, BTV Đảng ủy đã tổ chức tiến hành kiểm tra 36 lượt tổ chức đảng và 17 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào các vấn đề: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy; công tác xây dựng lực lượng Công an; việc thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị 03,05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; việc chấp hành đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng Công an; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…

Thời gian qua, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh đã luôn nhận thức rõ vị trí, vai trò, tác dụng của vai trò KTGS; UBKT chủ động trong xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KTGS. Đối tượng được KTGS ngày càng được mở rộng, chất lượng đi vào chiều sâu, KTGS cấp ủy gắn với cá nhân người đứng đầu tổ chức đảng, Trưởng các Phòng trong Công an tỉnh; nội dung KTGS có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua đó đã giúp tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên phát huy ưu điểm, đồng thời nhận rõ những khuyết điểm, hạn chế để sửa chữa, phắc phục; xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Từ năm 2008 đến nay đã tiến hành kỉ luật 60 đảng viên và 01 tổ chức đảng vi phạm; góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; ngăn ngừa, hạn chế sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Chủ động cung cấp kết quả các các kỳ họp của UBKT Công an tỉnh, thông tin về tình hình, hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng bộ để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở rộng việc đăng tải thông tin kết quả các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT cấp dưới. Lãnh đạo, cán bộ Cơ quan chủ động viết nhiều tin, bài đăng tải trên các báo, tạp chí của Bộ Công an và của Công an tỉnh. Chỉ đạo UBKT cấp dưới tăng cường tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí khi được yêu cầu.

 
 

Cùng với thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh còn tham mưu cho BTV Đảng ủy thường xuyên quan tâm, kiện toàn UBKT Công an các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng; chú trong tập trung tập huấn, tổ chức các hội thi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2018, nhằm tạo sân chơi cho cán bộ kiểm tra các cấp giao lưu, trao đổi, học hỏi nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, đồng thời tạo sự động viên cỗ vũ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Ngành, UBKT Công an tỉnh đã quyết định tổ chức Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018. Đối tượng tham gia Hội thi là các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ cơ sở. Sau một quá trình tập luyện nghiêm túc, hội thi được tổ chức thành công tốt đẹp,  Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã giành giải nhất trong cuộc thi và đại diện cho Đảng bộ Công an tỉnh tham dự vòng thi cụm Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018 do UBKT Tỉnh ủy tổ chức.

Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh tham dự Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi
 

Phát huy truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng, Đảng bộ Công an tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng để các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với cấp ủy cơ sở cần thể hiện sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy với Ủy Ban kiểm tra các huyện, thành, thị ủy, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác. Kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động tạo bầu không khí vui tươi, sôi nổi, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hồng Nhung
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 20118283