Tin hoạt động Ngành

Tăng cường, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng bộ Công an cấp huyện

15/10/2019 07:19

Thực hiện quy định số 30, ngày 28-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng; Quy định số 192, ngày 18-5-2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra(UBKT) Đảng ủy Công an tinh đã chủ trì phối hợp với UBKT các huyện ủy, thành ủy,thị ủy, xây dựng quy chế phối hợp, đồng thời giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm trong việc quán triệt thực hiện nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an; phối hợp kiểm tra. giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng; kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên theo quy định số 01-QĐ/ĐUCA, ngày 20/4/2019 của Đảng ủy Công an tỉnh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quy chế làm việc của cấp ủy…

Ủy ban Kiểm tra Công an Hà Tĩnh ký kết quy chế phối hợp với UBKT  các huyện, thị xã, thành phố năm 2016

Quá trình thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện, thành, thị ủy hai bên đều tiến hành trao đổi chương trình công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị; chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã; Việc phân công cán bộ theo dõi thực hiện quy chế phối hợp đối với Đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã; tham dự hội nghị do Đảng ủy Công an cấp huyện tổ chức, qua đó kịp thời báo cáo tình hình cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy có những chỉ đạo sát sao, đối với Đảng ủy Công an cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với UBKT huyện ủy, thành ủy, thị ủy tiến hành kiểm tra, giám sát tại 11 Đảng bộ Công an cấp huyện. Qua kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an các huyện, thành phố, thị xã, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó đề ra những giải pháp, giúp   Đảng ủy Công an các huyện, thành phố, thị xã khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của cấp ủy cấp trên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT huyện, thành, thị ủy đã phối hợp, trao đổi các thông tin có liên quan về cán bộ, đảng viên, phục vụ cho công tác bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp huyện của Ban Thường vụ Công an tỉnh đối với 21 đồng chí là lãnh đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã và 89 đồng chí chỉ huy cấp đội. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đã được UBKT các huyện, thành, thị ủy quan tâm, thực hiện. Hàng năm, UBKT các huyện, thành, thị ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghiệp vụ, cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên cốt cán, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và Ban Thường vụ Huyện, Thành, Thị ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng bộ Công  an cấp huyện. Việc thực hiện Quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng mối quan hệ giữa Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra hai bên trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, cũng như các mặt công tác khác đối với Đảng bộ Công an cấp huyện; quy định rõ trách nhiệm cũng như chỉ ra những phương pháp phối hợp trong công tác giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện, thành, thị ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Công an cấp huyện; Tăng cường mối quan hệ phối hợp, nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, UBKT các Huyện, Thành, Thị ủy được quy định trong Điều lệ và các quy định, hướng dẫn của Đảng. Qua đó giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các địa phương đưa ra những chủ trương đúng đắn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao của Công an các huyện, thành phố, thị xã, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động khác của địa phương.

Tuy nhiên trong quá trình phối hợp kiểm tra, giám sát giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện, thành, thị ủy cần phải khắc phục những hạn chế như: Sự trao đổi thông tin, định hướng trước và trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm hoặc đột xuất giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện, thành, thị ủy chưa thường xuyên; trách nhiệm thực hiện của mỗi bên còn hạn chế; trong quá trình triển khai thực hiện UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện, thành, thị ủy chưa tổ chức các cuộc họp trước và sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, dẫn đến hiệu quả việc thực hiện quy chế chưa cao; thông tin về đơn thư, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên Công an các huyện, thành phố, thị xã chưa được UBKT huyện ủy, thành ủy, thị ủy trao đổi kịp thời để phối hợp xử lý.

 Nguyên nhân những hạn chế đó là:  Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện, thành, thị ủy xây dựng và tổ chức thực hiện trong giai đoạn Công an các cấp đang thực hiện đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dẫn đến nhiều khó khăn trong phối hợp thực hiện quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; Tính chủ động phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT huyện, thành, thị ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng chưa cao, chưa quyết liệt, dẫn đến việc tổ chức thực hiện quy chế chưa mang lại hiệu quả cao như mong muốn.

UBKT Công an tỉnh triển khai các nội dung tham gia Hội thi cán bộ UBKT giỏi trong Công an nhân dân 

 Để nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ cấp ủy, UBKT cần quan tâm làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

Một là, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy tiếp tục quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện quy chế, trong đó có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giữa Cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và Cấp ủy, UBKT các huyện, thành, thị ủy tại Đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã.

Hai là, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện, thành, thị ủy chủ động,   thực hiện các nội dung phối hợp đã được xác định trong Quy chế, đó là: Trao đổi thông tin trong xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra mỗi bên; trao đổi các thông tin có liên quan phục vụ cho công tác đề bạt, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; thông tin về tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã.

 Ba là, Hàng năm, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện, thành, thị ủy xây dựng kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Công an cấp huyện, nhằm đưa quy chế phối hợp được thực hiện thực chất, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; qua phối hợp kiểm tra, giám sát kịp thời đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã.

 Bốn là, Bố trí cán bộ của mỗi bên theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp; thường xuyên trao đổi các thông tin, cập nhật, báo cáo cho lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra khi có các thông tin liên quan đến cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã. Định kỳ từng năm, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện, thành, thị ủy tổ chức họp đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm, sửa đổi, bổ sung các nội dung trong quy chế, cho phù hợp với tình thực tế và nhiệm vụ công tác của đơn vị, địa phương./.

Phan Văn Hải-Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an tỉnh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 20126953