Liên kết Website

Tin nổi bật

     Cách đây tròn 69 năm, ngày 18/4/1946 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng đã ký Nghị định số 121/ NĐ - BNV về việc “Tổ chức Việt Nam Công an vụ” quy định về tổ chức bộ máy của  3 cấp Công an: Nha Công an Trung ương, Sở Công an Kỳ và Ty Công an tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến tổ chức lực lượng tham mưu trực thuộc Văn phòng Công an các cấp. Ngày 9/2/1999 Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương đã ký quyết định số 799 về việc lấy ngày 18/4 hàng năm làm ngày truyền thống của lực lượng tham mưu Công an nhân dân.