THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ Công an xã
2 Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
3 Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4 Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
5 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
7 Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
9 Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
10 Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội