THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
3 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội