THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
2 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
3 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại Công an cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4 Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
5 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội