THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Giải quyết thủ tục đăng ký thêm con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
2 Giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
3 Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4 Giải quyết thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
5 Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội