THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
2 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
3 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện