THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
2 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
3 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
4 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ