THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính Phòng Tham mưu