TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ  tham gia Công an nhân dân được phân bổ trên địa bàn, Trưởng Công an cấp huyện tiến hành tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ theo trình tự sau:

Bước 1: Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở làm việc của Công an cấp huyện về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể tử ngày thông báo.

Bước 2: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ dự tuyển;

Bước 3: Tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch đối tượng dự tuyển theo quy định của Bộ Công an;

Bước 4: Ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 luật Nghĩa vụ quân sự. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày;

Bước 5: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo phân cấp của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện;

Bước 6: Căn cứ danh sách được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt, Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Công an cấp huyện

+ Thành phần hồ sơ:

a) Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Công an có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập;

b) Bản sao: Giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu).

b) và có dán ảnh kiểu Giấy chứng minh nhân dân cỡ 4 x 6 cm, đóng dấu giáp lai.

c) Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên).

d) Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

Không có quy định về thời hạn giải quyết.
Phòng Tổ chức cán bộ

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

+ Lý lịch tự khai (Mẫu 1a-BCA(X13)-2014);

+ Thẩm tra lý lịch (Mẫu 1b-BCA(X13)-2014).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BCA, ngày 10/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân). 

Người dự tuyển vào Công an nhân dân phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện sau:

1. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

Tuyển chọn cho các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ: Công dân từ đủ 18 đến 22 tuổi.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

+ Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở. Ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của Công an nhân dân.

+ Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

+ Nghị định 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

+ Thông tư 38/2016/TT-BCA ngày 28/9/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

+ Thông tư số 20/2009/TT-BCA, ngày 10/4/2009 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong công an nhân dân.

+ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT, ngày 03/11/2009 của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân vào phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

+ Thông tư số 53/2012/TT-BCA, ngày 15/8/2012 của Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.