THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
21 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp huyện
22 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
23 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
24 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
25 Tách sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
26 Đăng ký thường trú Công an cấp huyện