THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
131 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt
132 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt
133 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt
134 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt
135 Đăng ký, cấp biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt