THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
11 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
12 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
13 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an xã
14 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an xã
15 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã
16 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an xã
17 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an xã
18 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã
19 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã
20 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã