Phổ biến giáo dục pháp luật

Một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân...

Xem chi tiết

Cảnh báo về tình trạng tội phạm tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Australia

Hoạt động Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép là vi phạm ANQG và TTATXH, gây mất ổn định về ANTT và làm đảo lộn cuộc sống của một bộ phận nhân dân; ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Việt Nam đối với nước bạn. Chính vì vậy, công tác đấu tranh, phòng ngừa với loại...

Xem chi tiết

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Nghị định gồm 10 điều, có những nội dung chính sau:

Xem chi tiết

Chế độ đối với cá nhân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự

Ngày 21/01/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, trong đó đáng chú ý là quy định về chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác vảo vệ an...

Xem chi tiết

Hướng dẫn về việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Ngày 04/3/2014, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 10/2014/TT-BCA hướng dẫn về việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân. Thông tư gồm 7 chương, 20 điều, có một số nội dung đáng chú ý sau:

Xem chi tiết

Một số quy định mới trong cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm

Ngày 21/01/2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm. Thông tư...

Xem chi tiết

Một số điểm mới trong Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 đã tạo khung pháp lý, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí của Nhà nước ta. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được ...

Xem chi tiết

Đóng BHXH bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất

Ngày 08/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 13/2014/QĐ-TTg quy định đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật BHXH đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an nhân dân giai đoạn từ ngày...

Xem chi tiết

Nội dụng cơ bản của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sửa đổi)

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Xem chi tiết

Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam (sau đây gọi là Hiến pháp) thay thế cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh...

Xem chi tiết
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 273070