Tin hoạt động

Đảng bộ Công an Hà Tĩnh: Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW

07/12/2018 05:35

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bước đầu Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng và ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng

 

Sau khi Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 13-CTr/ĐUCA ngày 27/02/2017 thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Đảng uỷ Công an tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo cấp uỷ các cấp trong Công an tỉnh tổ chức cho 100% cán bộ đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017, 2018. Việc tổ chức hội nghị kiểm điểm “tự soi”, “tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết được cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh thực hiện khá nghiêm túc theo quy định. Hội nghị kiểm điểm của các đơn vị đã được đồng chí Thường vụ Đảng uỷ phụ trách dự, chỉ đạo. Sau kiểm điểm, cấp uỷ các cấp và đảng viên đã chủ động đề ra giải pháp khắc phục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình, phê bình.

Các đại biểu tham dự Hội nghị: "Kiểm điểm "tự soi, tự sửa" theo 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nêu trong nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng
 

Năm 2017, Ban Chỉ đạo thực hiện NQTW4 khoá XII Công an tỉnh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng, gợi ý kiểm điểm với một số đơn vị, đồng thời tổ chức thực hiện kiểm điểm để rút kinh nghiệm trước khi đi vào kiểm điểm đại trà. Kết quả kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUCA ngày 07/11/2016 của Đảng uỷ Công an Trung ương về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của lực lượng CAND”, việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong CAND; phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp nhận, xử lý giải quyết gần 200 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an, đến nay không có đơn tồn đọng, vượt cấp, kéo dài.

Các cán bộ chiến sĩ giúp dân xây dựng nông thôn mới 
 

Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương đã chọn các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác trọng tâm để tập trung thực hiện, như: việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử văn hoá, giao tiếp lịch sự, tôn trọng nhân dân… Đồng thời đã tiếp tục quán triệt và thực hiện nội dung hành động “4 tốt, 2 không” (4 tốt: Tư tưởng chính trị tốt; Đạo đức, phẩm chất tốt; Tham mưu, phục vụ tốt; Công tác, chiến đấu tốt; 2 không: Không sách nhiễu, phiền hà; Không vi phạm kỷ luật, Điều lệnh CAND), Công an Hà Tĩnh đã đề ra các khẩu hiệu hành động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CBCS Công an Hà Tĩnh thi đua làm nhiều việc tốt”; “Xây dựng hình ảnh người Công an Hà Tĩnh đẹp trong lòng dân, làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ và dựa vào nhân dân đảm bảo tốt ANTT”; “CBCS Công an Hà Tĩnh thi đua học tập, rèn luyện vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, hết lòng phục vụ nhân dân”…

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND được Đảng uỷ, Ban Giám đốc và Công an các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên. Cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị kịp thời quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và chiến sỹ gắn với giáo dục về chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ, lề lối làm việc, chế độ công tác, chiến đấu, học tập, sinh hoạt,…

Song song với quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền thường xuyên coi trọng và có nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đạt hiệu quả cao. Chú trọng giữa “xây” và “chống”, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền phản bác, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái, bôi nhọ của các thế lực thù địch, phản động.

Với ý nghĩa sâu sắc , tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung của việc triển khai thực hiện NQTW4 khoá XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nội dung đã đề ra, đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, của Tỉnh uỷ và phù hợp với tình hình, đặc điểm của toàn lực lượng. Qua đó từng bước kiện toàn, củng cố xây xựng lực lượng tỉnh đến cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Hoàng Linh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 18705138