Tin hoạt động Ngành

Chi bộ Phòng An ninh kinh tế: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

11/07/2019 12:55

Sáng ngày 10/7/2019, Chi bộ Phòng An ninh kinh tế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2019.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy Chi bộ đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lý luận; làm tốt công tác tổ chức bộ máy của đơn vị; thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tăng cường công tác quần chúng dân vận, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, tạo động lực thi đua, phấn đấu trong tập thể chi bộ. Năm 2018, Chi bộ được Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

 

 
 

 

Cũng tại Hội nghị, Chi bộ đã đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng thời chỉ vạch ra phương hướng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tiếp theo.

Hội nghị cũng đã làm rõ kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị 06 tháng đầu năm đồng thời chỉ ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2019.

Huy Thiệu - Phòng ANKT
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19596245