Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Công an Hà Tĩnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

31/07/2019 06:15

Từ khi thành lập đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch và ngày càng chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trong đó xác định một trong bảy quan điểm chỉ đạo là: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”.

Xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện

 

Công an nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chính vì vậy, trong suốt chặng đường hơn bảy thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thể hiện rõ bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với Công an Hà Tĩnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương những năm qua đã thể hiện vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống yên vui và hạnh phúc cho nhân dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch. 

Công an Hà Tĩnh đã đa dạng hóa các hình thức tuyên tuyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đó là học thuyết khoa học và cách mạng, vũ khí sắc bén của giai cấp công nhân và nhân loại để đấu tranh chống giai cấp bóc lột, giải phóng mình, thực hiện sứ mệnh lịch sử, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân lao động. Những thành tựu quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là những thành tựu sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới có vai trò quan trọng của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng những hạn chế trong quản lý, điều hành đất nước, cùng các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng trắng trợn, tinh vi, thâm độc hơn, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. nhằm thực hiện. Để thực hiện được mục tiêu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, tách lực lượng vũ trang nhân dân ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, Cương lĩnh của Đảng,… làm cho cán bộ, chiến sĩ từng bước phai nhạt, dẫn đến xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thiếu niềm tin, phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân, v.v. Đồng thời, các thế lực thù địch, đối tượng phản động tăng cường sử dụng “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, sử dụng triệt để mạng xã hội, internet để tuyên truyền, chống phá Đảng, chế độ, kích động nhân dân tụ tập, biểu tình; nhất là vào các thời điểm nhạy cảm, phức tạp. Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh lợi dụng sự cố môi trường biển xảy ra vào năm 2016, các thế lực dùng chiêu bài “đấu tranh vì công lý”, “hòa bình”, “môi trường” đã xuyên tạc, phát tán nhiều thông tin, xấu độc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động nhân dân biểu tình, gây phức tạp về tình hình ANTT. Trước tình hình đó, Công an Hà Tĩnh đã điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia các tổ chức, hội nhóm phản động như Chu Mạnh Sơn, Trương Minh Tam, Nguyễn Văn Hóa, Trần Thị Xuân… được ghi nhận và đánh giá cao. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng nhiều bài viết, phóng sự đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao hoạt động đấu tranh, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên thực sự là “quả đấm thép” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

Từ phải qua trái: Trương Minh Tam, Nguyễn Văn Hóa và Chu Mạnh Sơn 

 

Để thực hiện hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 – NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân và cán bộ, chiến sĩ ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công an nhân dân; bản chất, truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, mối quan hệ mậ thiết giữa Công an với Nhân dân, Nhân dân với Công an;  âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong Công an nhân dân.

Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính trong công tác chính trị, tư tưởng, lý luận, tạo ra sức đề kháng trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Công an Hà Tĩnh đã chủ động tuyên truyền nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân làm chủ đạo, đảm bảo tính khách quan, toàn diện cả những mặt tích cực và những mặt còn hạn chế trong xã hội.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào Thi đua Vì An ninh Tổ quốc, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết hợp chặt chẽ phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, v.v. Từ đó, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lòng tin với Đảng, với chế độ và các giá trị chân, thiện, mỹ, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn hướng tới cái đúng, cái đẹp, đẩy lùi cái sai trái, cái xấu; giữ gìn, phát huy truyền thống Công an nhân dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, âm mưu “phi chính trị hóa” Công an nhân dân của các thế lực phản động, thù địch; chủ động khắc phục, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Công an Hà Tĩnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Công an Hà Tĩnh

 

Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn, Công an Hà Tĩnh tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, thời lượng đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác, vạch rõ tính chất phản động, phản khoa học của những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhằm chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân với Công an của các thế lực thù địch. Tập trung xây dựng, tuyên truyền những hình mẫu lý tưởng cách mạng, nhân văn, ca ngợi, xây đắp những chuẩn mực, hình ảnh Công an nhân dân Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, làm cho những phẩm chất tốt đẹp của Công an nhân dân ngày càng tỏa sáng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, cộng tác viên dư luận xã hội cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, chính thống tới mọi cán bộ, chiến sĩ; phối hợp đấu tranh trực diện với luận điệu tuyên truyền sai trái trên không gian mạng.

Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ giữ vững lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, thấy được vai trò, vị trí của mình khi khoác trên mình sắc mình sắc phục Công an nhân dân, nguyện cống hiến hết mình để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh chúc cho nhân dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội./.

Lý Hoàng
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19596314