Diễn đàn trao đổi pháp luật

Công tác dân vận của Công an phường góp phần đảm bảo ANTT

23/05/2017 12:01

Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự xã hội là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là biện pháp nghiệp vụ quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Thực hiện chỉ thị 05 của ban thương vụ Thị ủy, kế hoạch số 97 của Công an thị xã Kỳ Anh và kế hoạch số 32 của Đảng ủy phường Công an phường Kỳ Liên đã thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, sự bình yên cho nhân dân.

Kỳ Liên là phường trung tâm trong khu kinh tế Vũng Áng, nơi công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa bố trí hai cổng chính ra vào. Hiện nay trên địa bàn có 1045 hộ, 3472 nhân khẩu, gần 1000 người đăng ký tạm trú(có thời điểm hơn 4000 người), 09 quán Karaoke, 89 cơ sở kinh doanh ăn uống, 05 hiệu cầm đồ, hơn 100 công ty doanh nghiệp trên địa bàn, 17 dự án đã và đang triển khai, 02 cơ sở sản xuất cung ứng khí hóa lỏng. Những năm qua , tình hình ANTT tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp đặc biệt sau khi xảy ra sự cố môi trường biển đã xuất hiện một số vụ việc tụ tập đông người như: Tuần hành gây rối, chống người thi hành công vụ, các hoạt động kích động biểu tình của các đối tượng chống đối chính trị, đặc biệt vào ngày 02/10/2016 có khoảng gần 5000 người dân kéo đến địa bàn biểu tình đòi công ty Formosa dừng hoạt động,  bên cạnh đó tình hình tranh chấp đất đai, khiếu kiện trong nhân dân có nơi, có lúc phức tạp, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tình hình đó đã và đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác dân vận trong lực lượng CAND, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
    Công an phường đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền phường bảo đảm an ninh trật tự, phát huy có hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý điều hành, nhân dân làm chủ, lực lượng Công an làm nòng cốt, các ban ngành phối hợp thực hiện; hoạt động của các tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng đi vào nền nếp, góp phần thiết thực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Lực lượng Công an phường là cầu nối giữa các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc duy trì và thực hiện các mô hình, gắn nhiệm vụ bảo vệ với an ninh trật tự với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa dân cư, từ đó tạo thế trận liên hoàn, khép kín trong công tác phòng chống tội phạm. Hoạt động của các mô hình đã gắn chặt với thực hiện các nội dung trong thế trận an ninh nhân dân, triển khai thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, nên đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

 
 


    Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng các hình thức tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự được nâng cao. Nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân và cộng đồng dân cư trong phòng chống tội phạm có bước chuyển biến rõ rệt. Thông qua hoạt động của các mô hình tự quản trong phòng chống tội phạm, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội có chiều sâu và thực tế hơn, gắn trách nhiệm của cá nhân với tổ chức. Việc thực hiện các hình thức quần chúng tự quản đã tạo điều kiện thúc đẩy các phong trào thi đua khác trong quần chúng nhân dân phát triển.
    Công tác nắm tình hình. Công an các phường đã xác định đây là một công tác quan trọng phục vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Nhiều chiến sĩ không ngại khó, ngại khổ để bám sát địa bàn, chủ động phát hiện, thu thập những thông tin tài liệu có liên quan đến ANTT. Thông qua công tác này, các tổ chức quần chúng tự quản đã thu thập, phát hiện nhiều tài liệu có giá trị của các đối tượng, các khu vực phức tạp về ANTT. Nhờ đó, chỉ huy Công an thị xã, cấp uỷ Đảng, chính quyền nắm được tình hình về ANTT, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần giải quyết mâu thuẫn. Vận động nhân dân chấp hành các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương, tình hình đền bù, giải phóng mặt bằng. Cung cấp nhiều tin phục vụ kịp thời cho các yêu cầu nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
    Tổ chức vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTT, lực lượng công an phường đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội như: Mặt trận Tổ quốc, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh... tham gia công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, đưa phong trào quần chúng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Nhiều vụ việc về ANTT đã được các tổ chức quần chúng phối hợp cùng nhân dân giải quyết ngay tại địa bàn; nhiều nhân tố tích cực trong quần chúng và thành viên các đoàn thể lập thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm, giáo dục cảm hoá đối tượng, phòng cháy chữa cháy, giải quyết vụ việc về ANTT... các tổ chức quần chúng tự quản đã chủ động phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng trong công tác phòng ngừa tội phạm. Hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng và bằng nhiều hình thức khác nhau qua đó phổ biến cho người dân biết phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để cảnh giác, vận động các hộ dân, công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn lắp đặt camera hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm.
    Hiện nay, một số mô hình đang phát huy hiệu quả tốt gồm:
     Mô hình “Tổ liên gia tự quản”: Tổ liên gia tự quản là hình thức những gia đình sống liền kề tự bảo vệ trật tự an ninh ở từng cụm dân cư. Các tổ dân phố đều đang triển khai hình thức tổ liên gia tự quản. Kết quả đã xây dựng được 34 tổ liên gia tự quản với sự tham gia của 1020 hộ. Nhiệm vụ chính của tổ liên gia tự quản là các gia đình cùng giúp nhau tự quản lý về nhân khẩu, hộ khẩu, tự quản về tài sản; tự quản về trật tự trị an.
     Mô hình “phường không có ma túy”: Đã huy động cả hệ thống chính trị nhât là các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội như: Mặt trận Tổ quốc, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh, Trường học, các tổ liên gia tự quản tích cực tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ về tình hình ma túy hiện nay, tác hại và ảnh hưởng đến đời sống, bên cạnh đó chủ động nắm bắt các tình hình liên quan phục vụ công tác đấu tranh phòng chống.
    Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại và hạn chế đó là:
    Công tác tuyên truyền về chủ trương giữ gìn ANTT ở một số nơi còn hình thức, chưa có sự chỉ đạo tập trung thống nhất, công tác triển khai chưa sâu rộng, nội dung tuyên truyền chưa cụ thể, thiết thực. Do đó, kết quả phong trào nói chung, công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT nói riêng còn chưa cao.
    Việc thực hiện các nghị quyết liên tịch giữa lực lượng Công an với các ban ngành, đoàn thể chưa được duy trì thường xuyên, có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chủ yếu vẫn do lực lượng Công an tham mưu và tổ chức thực hiện.
    Chưa nhạy bén trước những diễn biến mới của tình hình trên địa bàn, đặc biệt là chưa nắm bắt kịp thời âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm. Chưa thực sự phát huy vai trò của quần chúng trong việc tham gia phong trào bảo vệ ANTQ nên công tác nắm tình hình trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm còn hạn chế.
    Một số thời điểm Công an phường còn chưa thực sự quan tâm đến việc thúc đẩy phong trào tại các tổ dân phố, nên chưa phát huy, tranh thủ được sự phối hợp giúp đỡ của cán bộ và nhân dân, chưa tạo sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phong trào bảo vệ ANTQ.
     Một số kinh nghiệm bước đầu
    Lực lượng Cảnh sát khu vực phải nắm chắc tình hình nhân dân; thông qua quá trình quản lý trực tiếp tại địa bàn phải nắm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động của các hình thức, tổ chức quần chúng tự quản về ANTT, từ đó có ý kiến kịp thời tham mưu giúp cho Đảng uỷ, chính quyền có biện pháp hỗ trợ cần thiết, điều chỉnh kịp thời. Thường xuyên tổ chức tham khảo, lấy ý kiến của các lực lượng quần chúng có liên quan, cán bộ có kinh nghiệm trong xây dựng các hình thức tổ chức quần chúng tự quản.
    Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn sâu sát, kịp thời rút kinh nghiệm, hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình, cách thức tiến hành công tác vận động nhân dân. Thường xuyên theo dõi,  chấn chỉnh các tổ tự quản hoạt động không có hiệu quả.
Thường xuyên kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng kịp thời những tấm gương tốt, mô hình tiêu biểu trong phong trào “dân vận khéo”, trong tổ chức và hoạt động có hiệu quả của các tổ nhân dân tự quản, từ đó nhân rộng các mô hình trong toàn địa bàn.
 Công an phường thường xuyên thực hiện tốt lề lối, tác phong làm việc nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân; luôn có mặt kịp thời giúp dân vượt qua thiên tai bão lụt… Có như vậy nhân dân mới tin yêu và giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 

Thiếu tá Trần Anh Tuấn – Trưởng Công an phường Kỳ Liên.
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14708968