Thông báo công an tỉnh

Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 trong Công an Hà Tĩnh

01/10/2015 07:21

Thực hiện quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công văn số 2075/BCA-V19 ngày 21/9/2015 của Bộ Công an về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Công an Hà Tĩnh đã xây dựng Kế hoạch số 229/KH-CAT-PV11 ngày 30/9/2015 để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 trong toàn lực lượng Công an tỉnh với các nội dung sau:

      1. Mục đích, yêu cầu

          - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật trong lực lượng Công an Hà Tĩnh theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, làm giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật. Tạo sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          - Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng, hình thức phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, phải phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị.

          - Bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật năm 2015 phù hợp với điều kiện và thực tiễn công tác, chiến đấu của mỗi đơn vị.

          2. Nội dung cụ thể

- Về chủ đề Ngày pháp luật năm 2015

              “Công an nhân dân Việt Nam tích cực tìm hiểu, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

          - Về khẩu hiệu tuyên truyền

          “Cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

          “Lực lượng Công an Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

          “Tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh”

          “Tìm hiểu, học tập và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật năm 2015 gắn với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác, chiến đấu của Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”.

          - Về nội dung tổ chức Ngày Pháp luật trong Công an Hà Tĩnh

          + Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp, pháp luật, trọng tâm là các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành trong thời gian gần đây như: Luật Công an nhân dân, Luật căn cước công dân, Pháp lệnh cảnh sát môi trường, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

          + Tuyên truyền, phổ biến các điểm mới dự kiến sửa đổi, bổ sung trong dự  thảo các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, 2016 như Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật trưng cầu ý dân; Luật biểu tình, Luật báo chí…

          + Tuyên truyền, phổ biến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con người.

          + Giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống xây dựng, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm đổi mới của đất nước (1986 - 2016).

          + Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

          + Đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật, làm rõ kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và định hướng tổ chức Ngày Pháp luật trong thời gian tới. Biểu dương, khen thưởng, đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày Pháp luật và triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

          -  Về hình thức

          + Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện truyền thông, trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2015 thông qua hệ thống áp phích, pa nô, băng rôn ở trụ sở làm việc của Công an các đơn vị, địa phương.

          + Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng pháp luật và theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật. Cụ thể:

          . Tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt Luật Công an nhân dân, Luật giáo dục Quốc phòng - An ninh, Luật căn cước công dân và một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ANTT

          . Tọa đàm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

          + Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù là phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an.

+ Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với việc sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thực hiện công tác chuyên môn và các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Các đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật có chất lượng, hiệu quả.

          -  Về thời gian

          Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày  02/11/2015 đến ngày 09/11/2015.

                                                             

         

 

Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19304202