Người tốt, việc tốt

Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng: Dấu ấn sau 5 năm tái lập

21/12/2017 10:41

Cách đây 5 năm, thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 24/12/2012, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã ban hành quyết định tái lập phòng công tác Đảng và công tác quần chúng. Với thời gian chưa dài, nhưng phòng công tác Đảng và công tác quần chúng đã có nhiều đổi mới trong công tác, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh và toàn diện. Để nhìn lại những kết quả đạt của đơn vị sau 5 năm tái lập, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Đại tá Võ Văn Minh, UVBTV Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng.

- Thưa Đại tá Võ Văn Minh, đồng chí có thể cho biết đôi nét về phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng Công an Hà Tĩnh?

Đại tá Võ Văn Minh: Tháng 12/1998, Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng được thành lập. Đến tháng 10/2010 theo chủ trương mới của Bộ Công an, phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng giải thể, các lĩnh vực công tác của đơn vị được bố trí công tác tại các phòng PX13, PX15, PV11. Sau một thời gian căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ với mục đích tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND, đảm bảo cho lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Ngày 20/11/2012, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5691/QĐ-BCA về việc thành lập Phòng Công tác đảng và công tác quần chúng của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; căn cứ Quyết định số 11253/QĐ-X11, ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Tổng cục XDLL Công an nhân dân Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Công tác đảng và công tác quần chúng thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 24/12/2012, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định tái thành lập phòng Công tác đảng và công tác quần chúng, với mô hình tổ chức gồm 3 đội công tác và thường trực tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Công bố quyết định thành lập phòng năm 2012

Những ngày đầu tái lập đơn vị có 9 CBCS, đến nay số lượng cán bộ được tăng lên, trình độ Đại học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đảng và công tác quần chúng trong giai đoạn hiện nay.

- 5 năm, một thời gian chưa phải là dài, nhưng những kết quả mà phòng công tác Đảng và công tác quần chúng đạt được đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí có thể cho biết một số kết quả nổi bật của đơn vị trong thời gian qua?

Đại tá Võ Văn Minh: Với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thống nhất, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác Văn phòng Đảng ủy, công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác đảng viên và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên, phụ nữ; chức năng thường trực của UBKT Đảng uỷ, nhiệm vụ của cơ quan UBKT theo quy định ở Đảng bộ Công an tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Nghiên cứu đề xuất Ban Thường vụ Đảng uỷ soạn thảo các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, ban hành quy chế làm việc của Đảng uỷ Công an tỉnh....Giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Công tác đảng và công tác quần chúng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo trên các mặt công tác và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

5 năm qua, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh 11 Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an. Nổi bật là các Nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác Hậu cần kỹ thuật, công tác công an hàng năm…

Từ năm 2012 đến nay cũng là thời gian diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và cũng là thời gian tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Do đó, đơn vị đã chủ động, tích cực, kịp thời tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh có các chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong Công an tỉnh, đặc biệt là công tác tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Ban Chấp hành Hội phụ nữ được tăng cường củng cố. Sau thời gian tổ chức theo mô hình Ban Chấp hành mới, các tổ chức quần chúng ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động rõ rệt, góp phần tích cực trong trong tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên tham mưu tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới và lớp nhận thức về đảng cho Đoàn viên ưu tú, đưa công tác kết nạp đảng viên ngày càng được chất lượng hơn.

Đơn vị đã chủ động, kịp thời, phối hợp với các đơn vị chức năng, Đảng bộ Công an tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản hướng dẫn của Đảng và cấp ủy cấp trên. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Quy chế làm việc của Đảng uỷ, Nghị quyết chỉ đạo công tác Công an hàng năm, các Chương trình công tác, Kế hoạch chuyên đề. Tổ chức thành công các  Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết Luận, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng uỷ Công an Trung ương và Tỉnh uỷ được kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, đảng viên. Tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp với UBKT các huyện, thành, thị ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại các Đảng bộ Công an cấp huyện.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng chi bộ, đơn vị được thường xuyên chăm lo, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lấy 6 điều Bác Hồ dạy CAND, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Từ đó, đề ra và thực hiện tốt khẩu hiệu “cán bộ, chiến sĩ phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, hiệu quả; xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể, quần chúng: Chủ động đề xuất chuyển đổi mô hình và kiện toàn Hội phụ nữ và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Công an tỉnh; bổ sung, kiện toàn tổ chức Đoàn thanh niên Công an tỉnh nhằm xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Phong trào Thanh niên, Phụ nữ Công an tỉnh hàng năm được ghi nhận và đánh giá cao, được Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý.

 
Tập thể phòng công tác Đảng và công tác quần chúng

 

Có được những kết quả như trên, bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng trong Công an tỉnh. Tập thể cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị đã giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy tinh thần tự giác, nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chi bộ, đơn vị. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với công việc; nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những kết quả đó, 5 năm liền đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh công nhận “đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh CAND”, 2 năm đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 3 năm đạt đơn vị Tiên tiến.

- Thưa đồng chí, thực tiễn đã chứng minh, tất cả hoạt động công tác đảm bảo ANTT đều đặt dưới sự lãnh đạo, trực tiếp, toàn diện của Đảng và công tác công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.  Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng đã tham mưu Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh triển khai những mặt công tác trọng tâm như thế nào?

 Đại tá Võ Văn Minh: Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, là yếu tố quyết định để lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Thời gian qua, phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh coi trọng, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, không giao động trước những khó khăn thử thách, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường… qua đó, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức; ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn chặt với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.  Tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời để có những biện pháp, giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, sơ hở, thiếu sót để xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Đại tá Võ Văn Minh
 

- Tăng cường chỉnh đốn Đảng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh những khâu đột phá nào? Và từ kết quả đạt được, theo đồng chí để thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Đảng cần quan tâm đến những vấn đề gì?

Đại tá Võ Văn Minh: Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay; bám sát các quy định, văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy.  Đơn vị đã chủ động tham mưu ban hành 1 chương trình hành động, 3 kế hoạch, 2 hướng dẫn, 9 công văn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, đưa nội dung việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết vào Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. Yêu cầu các cấp ủy đảng, công an các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến từng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên về nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; quan tâm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và có điều chỉnh kịp thời; quá trình triển khai thực hiện có hình thức, biện pháp tuyên truyền, cách thức thể hiện phù hợp với từng đơn vị, lĩnh vực công tác. Đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII trong Công an tỉnh.

Quá trình triển khai Nghị quyết TW4 khóa XII đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị , phong trào học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND, phong trào Thi đua Vì ANTQ, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tham mưu thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, theo nguyên tắc: cấp trên kiểm điểm trước, cấp dưới kiểm điểm sau; người đứng đầu gương mẫu kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau, từ đó mỗi cán bộ, Đảng viên chủ động cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đề ra giải pháp, thời gian khắc phục. Bằng những công việc cụ thể, ngày càng xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, có sức lan tỏa, tạo sự tin yêu, đồng thuận của xã hội, của nhân dân với lực lượng CAND; đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ được quan khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Từ kết quả đạt được bước đầu đó, có thể cho thấy khâu học tập, triển khai, truyền đạt Nghị quyết, đến việc kiểm tra nhận thức, xây dựng chương trình kế hoạch phù hợp với từng đơn vị công tác có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Trong đó, vai trò đặc biệt quan trọng của người đứng đầu trong việc học tập và triển khai Nghị quyết. Đồng thời, người đứng đầu chính là tấm gương để cán bộ, chiến sỹ, Đảng viên học tập và noi theo. Quá trình thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt Đảng, nguyên tắc phê bình và tự phê bình, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng…

 
Đại biểu, cán bộ chiến sĩ phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng chụp ảnh lưu niệm 

 

- Là người nhiều năm gắn bó nhiệm với công tác xây dựng Đảng, đồng chí có gửi gắm tâm tư gì đối với thế hệ trẻ làm công tác xây dựng Đảng trong lực lượng Công an Hà Tĩnh hiện nay?

Đại tá Võ Văn Minh: Có thể nói rằng, trước những tình hình của chính trị, kinh tế, ANTT, đã, đang và sẽ tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên nói chung và đảng viên CAND nói riêng, do vậy đòi hỏi công tác xây dựng Đảng phải được thực hiện kịp thời, có những biện pháp, cách làm phù hợp, để nâng cao nhận thức, sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Theo tôi, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay; cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ngoài phẩm chất của người cán bộ trong lực lượng Công an nói chung cần có phẩm chất, kiến thức cần thiết, trong sáng, tận tụy, sâu sát, say mê với công việc. Cán bộ kiểm tra, giám sát phải tỉ mỉ, chính xác, kịp thời, khách quan, công tâm, trong sạch.

Tin tưởng rằng, với truyền thống của ngành xây dựng Đảng, truyền thống của lực lượng CAND anh hùng, cán bộ làm công tác xây dựng Đảng trong công an Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực, học tập, thực hiện, đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng, để từ đó tham mưu các chương trình, kế hoạch sát, hợp với thực tiễn, từng thời kỳ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh  trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

 Qua đây, tôi gửi gắm lời tri ân sâu sắc đối với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành và các thế hệ làm công tác xây dựng Đảng của Công an Hà Tĩnh qua các thời kỳ để đơn vị chúng tôi đạt được kết quả như ngày hôm nay!

Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Hoàng Xuân
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16738341