Người tốt, việc tốt

Phòng Công tác chính trị Công an Hà Tĩnh – 50 năm thầm lặng những chiến công

08/05/2017 07:22

Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng Công tác chính trị.

Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác Phòng Công tác Chính trị năm 2017
 

Ngày 8/5/1967, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định số 237/CA-QĐ sửa đổi tổ chức các Vụ, Cục, trong đó lập Cục Tuyên huấn (nay là Cục Công tác chính trị) đảm nhiệm công tác tuyên huấn chung của ngành. Từ đây, ngày 8/5/1967 được các định là thành lập Cục Công tác chính trị. 

Ngược dòng lịch sử, cách đây 72 năm, ngay sau khi nước Việt nam Dân chủ cộng hòa ra đời (2/9/1945), chính quyền cách mạng con non trẻ vừa được thành lập đã phải đương đầu với những thử thách cực kỳ nghiêm trọng, vận mệnh của dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”. Lực lượng Công an ra đời trong cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) đã thực hiện sứ mệnh cao cả, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cùng với sự phát triển của toàn lực lượng, các tổ chức trong CAND ra đời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của công tác đấu tranh bảo vệ trị an. Tổ chức làm công tác chinh trị tư tưởng trong Công an nhân dân được đặt tại Văn phòng Nha Công an Trung ương. Công tác chính trị tư tưởng do thủ trưởng Công an các cấp và tổ chức Đảng trong Công an nhân dân đảm nhận nhằm động viên cán bộ, nhân viên Công an với tinh thần xả thân cứu nước, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh và thông suốt tư tưởng trường kỳ kháng chiến, xác định quan điểm, lập trường, tác phong của người Công an phải đi theo đường lối chính trị của Đảng, giúp đỡ nhân dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân, gây dựng cơ sở… Chặng đường 72  năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng  CAND đã khẳng định, công tác chính trị tư tưởng có vai trò, vị trí quan trọng hàng đầu đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Công tác chính trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi đắp lòng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và CAND... cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi giai đoạn của cách mạng.

Ngày 1-11-1946, Sở Công an Bắc kỳ xuất bản Tờ “Công an mới”, đây là công cụ đầu tiên của công tác chính trị tư tưởng trong CAND.

Tiếp đó, ngày 5-4-1948, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định về tổ chức của Nha Công an Trung ương, theo đó Ty Tuyên Nghiên huấn (tiền thân của tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị trong CAND. Ty Tuyên Nghiên Huấn với nhiệm vụ “Tuyên truyền cho Công an, nghiên cứu các vấn đề chuyên môn, chính trị, kinh tế, xã hội… có liên hệ trực tiếp với Công an và huấn luyện nhân viên). Sau khi nhận được Báo do Công an khu XII gửi biếu, ngày 11-3-1948, Bác Hồ đã gửi Thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, trong đó đã chỉ rõ “Tư cách người Công an cách mạng”. Từ đây, phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trở thành nội dung cốt lõi của công tác chính trị tư tưởng. Các hoạt động công tác chính trị tư tưởng liên tục được đẩy mạnh đã góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sỹ Công an trong điều kiện kháng chiến gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến, bảo vệ bí mật các chiến dịch quân sự lớn, đấu tranh, vô hiệu hóa các hoạt động của địch.

Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng Phòng Công tác chính trị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm 2017.
 

Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng mới, ngày 8-5-1967, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 237/CA-QĐ thành lập Cục Tuyên huấn và ngày 22-2-1973, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 32/CP đổi tên Cục Tuyên huấn thành Cục Công tác chính trị.

Cục Tuyên huấn, rồi Cục Công tác chính trị ra đời đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác chính trị tư tưởng trong CAND. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, công tác chính trị tư tưởng trong CAND không ngừng đổi mới, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Tham mưu xây dựng chương trình văn nghệ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
 

Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện công tác chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng, ngày 24-12-2009, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 4735/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, bộ máy của Cục Công tác chính trị. Theo đó, Cục Công tác chính trị có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ, Tổng cục thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CAND; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thi đua thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giáo dục truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa, rèn luyện thể chất, tư thế tác phong người cán bộ CAND...

Tham mưu tổ chức các giải thể thao kỷ niệm ngày truyền thống của ngành.
 

Ở Hà Tĩnh, cũng trong khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám 1945, Công an Hà Tĩnh ra đời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chính quyền những ngày đầu còn non trẻ. Theo dòng chảy của lịch sử, cùng với các lực lượng trong Công an Hà Tĩnh, tổ công tác Tuyên, Nghiên, Huấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái, lập công, vượt qua gian khổ, hy sinh, bảo vệ vững chắc An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Kiểm tra công tác điều lệnh CAND
 

Năm 1954, kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tiến hành cải tạo xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. Lực lượng Công an Hà Tĩnh chuyển hướng về tổ chức và hoạt động phục vụ 2 nhiệm vụ chiến lược vừa là phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vừa là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam, dốc sức, dốc lực phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Công tác chính trị tư tưởng của Công an Hà Tĩnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, của ngành, bám sát thực tiễn công tác, chiến đấu của từng lực lượng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các hoạt động công tác chính trị tư tưởng được tiến hành đồng bộ và toàn diện, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, chính huấn, chỉnh quân, các cuộc vận động, giáo dục truyền thống cũng như đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong lực lượng Công an Hà Tĩnh. Tham mưu Ty Công an Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai, Vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội, vì thống nhất Tổ quốc”…

Tham mưu làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong Công an Hà Tĩnh.
 

Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, công tác chính trị Công an Hà Tĩnh phục vụ nhiệm vụ khắc vụ hậu quả sau chiến tranh, bảo vệ ANTT. Căn cứ Nghị quyết ngày 27/12/1975 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà khóa V về việc sáp nhập một số tỉnh, trong đó có tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tỉnh Nghệ Tĩnh được thành lập, Công an Nghệ Tĩnh chính thức ra rời. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định quy định tổ chức bộ máy của Ty Công an Nghệ Tĩnh, gồm 22 phòng, ban và Công an 27 huyện, thành phố, thị xã, trong đó có phòng Công tác chính trị.

Trong thời kỳ 1976 – 1991, Phòng Công tác chính trị Ty Công an Nghệ Tĩnh đã tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai có hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm khác, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng, cùng cả nước đi lên con đường đổi mới và phát triển.

 Năm 1991, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII ngày 12/8/1991, về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, trong đó có tỉnh Nghệ Tĩnh. Tỉnh Nghệ Tĩnh được chia tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh như địa giới hành chính trước khi sáp nhập. Công an Hà Tĩnh được tái lập. Theo quyết định số 986/QĐ – BNV ngày 22/8/1991 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Bùi Thiện Ngộ về việc thành lập Công an tỉnh Hà Tĩnh với 22 phòng. Trong đó có phòng Công tác chính trị.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT – BNV ngày 4/5/1992 của Bộ Nội vụ về việc “Tiếp tục kiện toàn tổ chức, tinh giảm biên chế trong lực lượng CAND”, tháng 8/1992, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã họp và quyết định sắp xếp lại hệ thống tổ chức Công an Hà Tĩnh theo mô hình mới. Theo đó, phòng Công tác Chính trị (PX15) nhập với phòng Tổ chức cán bộ (PX13) thành phòng Tổ chức Chính trị (PX13). Sau 4 năm thực hiện mô hình mới, năm 1996, phòng Công tác Chính trị được tái lập, với chức năng, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Tháng 10/2010, thực hiện chủ trương của Bộ Công an các bộ phận của đơn vị PX16 được bố trí tại các phòng Tham mưu, xây dựng dựng lực lượng. Riêng bộ phận công tác quần chúng được nhập với phòng Công tác chính trị. Từ đó, phòng Công tác chính trị có tên gọi Phòng công tác chính trị và công tác quần chúng.

Ngày 24/12/2012, Phòng PX16 được tái lập.  Bộ phận thường trực Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ về hoạt động tại phòng PX16, Phòng PX15 trở lại đúng tên gọi phòng Công tác Chính trị như những ngày đầu mới thành lập.

Cùng đồng hành với toàn lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng lực lượng Công an trong tình hình mới, bám sát nhiệm vụ của Bộ Công an, Tổng Cục Chính trị CAND, Phòng Công tác chính trị đã tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhiều chương trình, kế hoạch, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Trọng tâm là đổi mới có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, công tác tuyên truyền, điều lệnh, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo khí thế thi đua, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Phòng Công tác chính trị đã tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai có hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực như: Cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; đồng thời, tiếp tục tham mưu đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; Và gần đây nhất là cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII.  Đặc biệt, năm 2015, phòng đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo được ấn tượng sâu sắc trong các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Lần đầu tiên Truyền hình Công an Hà Tĩnh đạt Huy chương Vàng tại liên hoàn truyền hình CAND toàn quốc .
 

Với những thành tích đã đạt được, Phòng Công tác chính trị vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương bảo vệ Tổ quốc; nhiều năm được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng Khen, được Bộ Công an tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở. Nhiều cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen các loại, các cấp, các ngành và nhân dân gửi thư khen. Đạt nhiều huy chương Vàng tại các kỳ Liên hoan Truyền hình Công an nhân dân, Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND, các giải thể thao do Bộ, Tỉnh tổ chức… Phòng Công tác chính trị tự hào với những đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình đối với công tác chính trị trong CAND, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, phức tạp của công tác công an trong tình hình mới, để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND luôn giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, vấn đề tiên quyết là phải thống nhất nhận thức, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải chăm lo xây dựng lực lượng công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, coi đó là nền tảng để nâng cao sức chiến đấu, chất lượng các mặt công tác công an.

Nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng.
 

Đó là tăng cường sự chỉ đạo của các cấp uỷ đảng và lãnh đạo công an các cấp đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đồng thời phải đi đôi với đề cao vai trò nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy, nhất là của người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nắm, đánh giá và giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, trên cơ sở đó để có những nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra của đơn vị.

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ công an; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thực hiện chính sách cán bộ.

Quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong CAND về trình độ, năng lực; đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc; đồng thời quan tâm đến chế độ chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Cục Công tác chính trị CAND, thế hệ phòng Công tác chính trị Công an Hà Tĩnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, vun đắp, xây dựng những thành quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cảm ơn sâu sắc Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và sự phối hợp có hiệu quả của Công an các đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh… Kế thừa những kết quả đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ phòng Công tác chính trị Công an Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng vũ trang trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng Phòng PX15, Công an Hà Tĩnh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14712373