Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Phòng PC46: Phát động và ký giao ước thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

10/04/2017 09:48

Sáng ngày 10/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tổ chức lễ phát động và ký giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

 Toàn cảnh lễ phát động

Cuộc vận động nhằm đẩy mạnh thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo văn hóa ứng xử công an nhân dân trong tình hình mới. Qua đó, nhằm xây dựng phong cách công an nhân dân phải có bản lĩnh vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm nguyên tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, có ý thức nâng cao kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực, kỹ năng giao tiếp. 

 Đại tá Phạm Văn An - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong đơn vị.

Tại lễ phát động, lãnh đạo phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong đơn vị. Theo đó, để thực hiện tốt cuộc vận động, đơn vị sẽ triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị học tập, nghiên cứu, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy, đạo đức, lối sống, văn hoá ứng xử, kỷ luật kỷ cương và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ; Xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quuy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa; Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong cách người CAND có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện cuộc Vận động.

Cũng tại lễ phát động, các đội công tác của đơn vị đã ký giao ước thi đua thực hiện tốt cuộc vận động với những nội dung và tiêu chí cụ thể, gắn với việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 của đơn vị: Tổ chức học tập, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh về thực hiện cuộc vận động; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của CBCS trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; Phấn đấu xây dựng phong cách người CBCS lực lượng Cảnh sát kinh tế bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; Chủ động đăng ký xây dựng các công trình, phần việc thanh niên, các mô hình, cách làm hay, sáng tạo góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động; Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các biểu hiện sai trái, lệch lạc; Làm tốt công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

 Các đội công tác của đơn vị ký giao ước thi đua thực hiện tốt cuộc vận động
Anh Lê – Văn Hùng
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14966940