Phổ biến giáo dục pháp luật

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

30/03/2017 10:22

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình cháy, nổ thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 15/3/2017, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành Công văn số 1481/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

              

 

Thực hiện Văn bản số 146/BCA-C66 ngày 24/01/2017 của Bộ Công an về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); để tăng cường công tác PCCC và CNCH, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho các tổ chức, người dân, nhất là khi thời điểm mùa hè, nắng nóng đang đến dần, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 7095/UBND-NC ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC và CNCH;

Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ có thể xảy ra thuộc lĩnh vực, phạm vi trách nhiệm quản lý. Chủ động tự kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn về PCCC, trang bị bổ sung các phương tiện PCCC và CNCH đảm bảo yêu cầu thường trực chữa cháy và CNCH tại các cơ sở trực thuộc; đặc biệt chú trọng công tác PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người, nhà cao tầng, cơ sở Karaoke, cơ sở kinh doanh các mặt hàng dễ cháy, nổ… Cơ quan, địa phương nào để xảy ra cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì thủ trưởng các đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

2. Tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân PCCC và CNCH sâu rộng gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành. Xây dựng, nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn PCCC theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản các cụm dân cư, doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Các đơn vị, địa phương cân đối ngân sách đảm bảo chế độ cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng, Đội PCCC cơ sở không chuyên trách theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và trang bị bổ sung các phương tiện PCCC theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 và Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này.

3. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC, gắn với sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 18/8/2014 về tăng cường công tác PCCC.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành nhằm thực hiện tốt “bốn tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH ngay tại cơ sở;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác PCCC, tập trung kiểm tra đối với cơ sở trọng điểm chính trị, kinh tế, văn hóa và các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao; tại các khu công nghiệp, khu dân cư, làng nghề truyền thống sử dụng nhiều chất, hàng dễ cháy, nổ...;

- Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy lớn, thoát nạn, cứu người xử lý tình huống cháy xảy ra tại nhà cao tầng, có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, đơn vị tham gia.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Khi phê duyệt hoặc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội phải gắn với quy hoạch hạ tầng đảm bảo cho công tác PCCC và CNCH; trước khi phê duyệt dự án đầu tư hay cấp giấy phép xây dựng dự án, công trình phải lấy ý kiến góp ý về giải pháp PCCC, nhất là trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng khu công nghiệp, nhà cao tầng, các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư tập trung, kho xăng dầu, dầu khí, hóa chất...

5. Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh rà soát báo cáo UBND tỉnh về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất cho mạng lưới cơ sở Cảnh sát PCCC; việc bố trí quỹ đất cho các đội PCCC và CNCH cấp huyện theo yêu cầu tại Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh.

6. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm và các chủ rừng tăng cường các biện pháp bảo vệ và PCCC rừng; chủ trì và phối hợp với Công an tỉnh tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC rừng, nhất là các khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng dễ cháy…; tổ chức diễn tập phương án chữa cháy rừng theo quy định.

7. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí cho hoạt động diễn tập phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người khi có cháy nhà cao tầng, có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, đơn vị tham gia; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho quần chúng nhân dân, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh), trước ngày 20/6/2017. Giao Công an tỉnh chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Văn bản này; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

                                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                        (đã ký)

                                                                                     Đặng Quốc Khánh

 

 

 
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14966935